නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටි පුද්ගලයෙක් (01) සහ නීති විරෝධී දැල් 04ක් නාවික හමුදා භාරයට

නාවික හමුදාව විසින් ත්‍රිකුණාමලය, අලියා තුඩුවට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී විරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිරතවූ පුද්ගලයෙක් (01) සහ මඩකලපුව කළපු ප්‍රදේශයේ එලා තීබූ නීති විරෝධී දැල් කිහිපයක් නාවික හමුදා භාරයට ගන්නා ලදි.

19 Jul 2020

කළපු අන්දර ශාක කපමින් සිටි පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙක් (04) නාවික හමුදා භාරයට

නාවික හමුදාව විසින් මන්නාරම, තිරුකේතීෂ්වරම් ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මුර සංචාරයකදී කළපු අන්දර ශාක කපමින් සිටි පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙක් (04) 2020 ජුලි 18 වන දින නාවික හමුදා භාරයට ගැනීමට කටයුතු කරන ලදි.

19 Jul 2020

මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයක් සමග පුද්ගලයෙක් (01) නාවික හමුදා භාරයට

නාවික හමුදාව විසින් 2020 ජුලි 18 වන දින සිලාවතුර, අරිප්පු වෙරළ තීරයේදී නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු කූඩැල්ලන් අල්ලන ලද පුද්ගලයෙක් (01) නාවික හමුදා භාරයට ගන්නා ලදි.

19 Jul 2020

නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිරතවූ පුද්ගලයින් 47 ක් නාවික හමුදා භාරයට

නාවික හමුදාව විසින් 2020 ජුලි 17 වන දින ත්‍රිකුණාමලය, ෆවුල්තුඩුව මුහුදු ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිරතවූ පුද්ගලයින් 47 දෙනෙකු නාවික හමුදා භාරයට ගන්නා ලදි.

18 Jul 2020