බූස්ස සහ කල්පිටිය නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් තවත් පුද්ගලයින් 42ක් පිටව යයි.

බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුල සහ කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන්හි සාර්ථකව නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කරන ලද තවත් පුද්ගලයින් 42 ක් 2020 ජුලි මස 25 සහ 26 වන දින එම මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් පිටත්ව යන ලදි.

මෙම පුද්ගලයින් 42 දෙනාගෙන් පුද්ගලයින් 41 දෙනෙකු බූස්ස නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේද, එක් පුද්ගලයෙක් (01) කල්පිටිය නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන්ද නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර පිටව ගිය අතර, එම පුද්ගලයින් සියළු දෙනාම රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් තුලින් පිටත් කර යැවීමටත් ඔවුන් වෙත නිරෝධායනය සාර්ථකව අවසන් කල බවට ලබා ‍‍දෙනු ලබන සහතිකපත් ලබා දීමටත් නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලදි.

ඒ අනුව, මේ වන විට බූස්ස නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයින් 529ක් නිරෝධායනය අවසන් කර පිටත්ව ගොස් තවදුරටත් පුද්ගලයින් 76 ක පිරිසක් එහි නිරෝධායනය වෙමින් සිටින අතර, කල්පිටිය නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් නිරෝධායනය අවසන් කර පුද්ගලයින් 92 දෙනෙකු පිටත්ව ගොස් තවදුරටත් පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු එම මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටී.