වෙළඳසැලක් තුල ඇති වූ හදිසි ගින්නක් නිවා දැමීමට නාවික හමුදා සහාය

පොතුවිල් නගරයේ පිහිටි අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳසැළක් තුළ හදිසියේ හටගත් ගින්නක් මැඩපැවැත්වීම සඳහා අද (2020 පෙබරවාරි 03) නාවික හමුදාව සිය දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

පොතුවිල් පොලිසිය මගින් කල දැනුම් දීමකට අනුව අද (2020 පෙබරවාරි 03) පොතුවිල් නගරයේ පිහිටි අයිස්ක්‍රීම් අලෙවි කරන වෙළඳසැළක් තුළ හදිසියේ හටගත් ගින්නක් මැඩපැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලද අතර, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග අයතනයට අයත් ගිනිනිවීමේ රථයක්, ජල බවුසරයක් සමග කණ්ඩායමක් පිටත් කර හැරීමට කටයුතු කරන ලදි. ඒ අනුව එම ගින්න නාවික හමුදා ගිනිනිවීමේ කණ්ඩායමේ දැඩි කැපවීම මත සම්පූර්ණයෙන් මැඩපැවැත්වීමට හැකිවිය.

තවද, රට තුල ඇතිවන ඕනෑම හදිසි තත්වයකදී පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ඉදිරියේදී ද මහජනතාව හට සිදුවන ඕනෑම ව්‍යසනයකදී උපකාර කිරීමට සුදානමින් සිටි.