කේරළ ගංජා ගෑම් 538 ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට

නාවික හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට අනුයුක්ත නිලධාරින් එක්ව 2019 ජුනි 17 වන දින ගාල්ල, දෙවැට ප්‍රදේශ‍යේ සිදු කළ වැටලිමකදි කේරළ ගංජා ග්‍රෑම් 538 ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දකුණු නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් සහ රත්ගම, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට අනුයුක්ත නිලධාරින් එක්ව සිදු කළ වැටලිමකදි මෙම කේරළ ගංජා සමඟ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 23 ක් වන ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බව හඳුනාගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා සහ කේරළ ගංජා ප්‍රමාණය ඉදිරි පරීක්‍ෂණ කටයුතු සඳහා ගාල්ල, පොලිසිය වෙත භාරදීමට කටයුතු කෙරුණි.