ගංවතුරෙන් විපතට පත් උතුරේ ජනතාවට තවදුරටත් නාවික හමුදා සහාය
 

පසුගිය දිනවල උතුරු පළාතේ කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවලට බලපා තිබූ අයහපත් කාළගුණික තත්වය හේතුවෙන් අඩාල වූ ජන ජිවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීමට උරදෙමින් සිටින නාවික හමුදාව පසුගිය දින කිහිපය තුළදි ගංවතුර හේතුවෙන් අපිරිසිදු වි තිබු පානීය ජල ළිං පිරිසිදු කිරීමට සහ නාවික හමුදා ජංගම ප්‍රති ආශ්‍රැත යන්ත්‍ර මඟින් පිරිසිදු ජලය බෙදාහැරිමට කටයුතු කරමින් සිටී.

ඒ අනුව, මේවන විට ගංවතුර හේතුවෙන් අපිරිසිදුව තිබූ ජල ළිං 58 ක් පිරිසිදු කර ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා දීමට මෙන්ම ජංගම ප්‍රති ආශ්‍රැති යන්ත්‍ර මඟින් පානීය ජල ලිටර් 3000 ක් ජනතාව වෙත බෙදාහැරිමට කටයුතු කර ඇත. එමෙන්ම ජනතාවගේ ජන ජිවිතය ගොඩනැංවිම පිණිස නාවික හමුදාව නිරන්තරයෙන් සිය දායකත්වය සැපයිමට කටයුතු කරනු ලබයි.