උතුම් වූ පොසොන් පොහෝ දිනය නාවික හමුදාව සැදැහැ සිතින් සමරයි
 

තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් මෙරට ස්ථාපිත කිරීම සිදුවුණු පොසොන් පොහෝ දිනය ඊයේ (ජුනි 27) දිනට යෙදී තිබුණු අතර, පොසොන් පොහෝ දිනට සමගාමීව නාවික හමුදාව විසින් විවිධ ආගමික වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබුණි.

ඒ අනුව, නාවික හමුදා බෞද්ධ සංගමයේ උපදෙස් මත සියළු නාවික විධානයන් ආවරණය වන පරිදි පොසොන් කලාප නිර්මාණය කිරීම, දන්සැල් පැවැත්වීම, බෝධි පූජා පිංකම්, පොසොන් කූඩු ප්‍රදර්ශණ ඇතුළු විශේෂ ආගමික වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්විමට කටයුතු කරන ලදී.  

බටහිර නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නැගෙනහිර නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

 දකුණු නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

උතුරු නාවික විධාන‍යේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

උතුරු මැද නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයඹ නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන

 

 

 

 

 

ගිණිකොන නාවික විධානයේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන