டன்லொப் பெல் பாய்மரக் கப்பல் போட்டியில் இலங்கை கடற்படை படகோட்ட வீரர்கள் பிரகாசிப்பு
 

அண்மையில் பொல்கொடை ஏரியில் நடைபெற்ற பாய்மரக் கப்பல் படகோட்டப் போட்டியில் இலங்கை கடற்படை படகோட்ட வீரர்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் வெற்றி பெற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்நிகழ்வு இலங்கை பாய்மரக்கப்பல் சம்மேளனத்தின் டன்லொப் பெல் பாய்மரக் கப்பல் படகோட்டிகள் சங்கத்தினால் பொல்கொடை ஏரியில் இம்மாதம் (ஜூலை) 22ஆம் திகதி நாடாத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன்போது, 52 படகோட்ட வீரர்கள் போட்டியிட்டு பல்வேறு நிகழ்வுகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளனர். கடற்படை படகோட்டிகள் சங்கம், கொழும்பு மோடோ பாய்மரக் கப்பல் சங்கம், ரோயல் கொழும்பு பாய்மரக் கப்பல் சங்கம் ஆகிய நாற்பது பாய்மரக் கப்பல் சங்கங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியும் மற்றும் பாடசாலை சங்கங்களாக கல்கிஸ்ஸை புனித தோமஸ் கல்லூரி, மற்றும் கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி ஆகிய பாடசாலை பாய்மரக்கப்பல் சங்கங்களும் இப்போட்டிகளில் கலந்துகொண்டன. இங்கு இடம்பெற்ற லேசர் ஸ்டாண்டட், லேசர் ரேடியல், எண்டர்பிரைஸ், ஜிபி 14 மற்றும் திறந்த போட்டி நிகழ்வுகளிலும் இலங்கை கடற்படை படகோட்ட வீரர்கள் முதலாம் இடத்தை சுவீகரித்துள்ளதுடன், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களிலும் பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்றுள்ளனர்.

லேசர் ஸ்டாண்டட் (Laser standard)
பிரதான சிறிய அதிகாரி    டப்.ஏ.ஆர் நிஷாந்த    முதலாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    கே.ஜி.சி.யு.எஸ் பன்டார    இரன்டாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    எஸ்.டப்.எம்.ஜே வீரசெகர    மூன்றாமிடம்
 
லேசர் ரேடியல் (Laser Redial)
கடற்படை வீர்ர்    பி.டி.டி.எஸ் ராஜபக்ஷ    முதலாமிடம்
சிறிய அதிகாரி    ஜே.எம்.பி.எல் ஜயசூரிய     மூன்றாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    பி.என்.பி.கே திஸாநாயக்க     நாலாவது இடம்
கடற்படை வீர்ர்    டப்.ஏ.எஸ் வீரதுங்க    ஏலாவது இடம்
 
எண்டர்பிரைஸ் (Enterprise)
சிறிய அதிகாரி    கே.வி.என் டிமால்    முதலாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    டி.டி.எஸ் பெரேரா    
சிறிய அதிகாரி    டப்.பி.யு.எஸ் குமார    இரன்டாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    ஏ.எம்ஜே.ஜி அத்தனாயக்க    
கடற்படை வீர்ர்    கே.டப்.ஜி.ஈ தனுஷ்க    மூன்றாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    கே.எஸ்.கே த சில்வா    
சிறிய அதிகாரி    டி.டி.எஸ்.கே சில்வா    நாலாவது இடம்
கடற்படை வீர்ர்    கே.ஏ.என் கித்சிரி    
கடற்படை வீர்ர்    டப்.ஏ.டி.ஆர் கிமார    ஐந்தாவது இடம்
கடற்படை வீர்ர்    எல்.ஏ.சி.எம் குனதிலக     
கடற்படை பென் வீராங்கனி    பி.எல்.டி மல்காந்தி    ஆராவது இடம்
கடற்படை பென் வீராங்கனி    டப்.பி.டி.எல் கருனாரத்ன     
 
ஜிபி 14
சிறிய அதிகாரி    என்.ஜி.எம்.யு ஞானவர்தன    முதலாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    கே.சி.த சொய்ஸா    
கடற்படை வீர்ர்    டப்.எம்.சி மாரபே    இரன்டாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    ஏ.பி.எஸ்.கெ சொய்ஸா    
கடற்படை வீர்ர்    டி.எம்.ஆர்.பி.எச் திஸாநாயக்க    நாலாவது இடம்
சிறிய அதிகாரி    ஆர்.எம்.எஸ்.எல் ரத்னாயக்க    
 
திரந்த (Open)
சிறிய அதிகாரி    என்.ஜி.எம்.யு ஞானவர்தன    முதலாமிடம்
கடற்படை வீர்ர்    கே.சி.த சொய்ஸா