விடுதலை செய்யப்பட்ட இந்து மீனவர் நாலு பேர் மறுடபடி ஓப்படைக்க கடற்படையினர் உதவி செயிவினர்.

இலங்கை சிறைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த விடுதலை செய்யப்பட்ட இந்து மீனவர் 04 பேர் இந்து அரசவுக்கு மறுடபடி ஓப்படைக்க கடற்படையினர் உதவி செயிவினர்.

கங்கேசன்துரை வட திசையில் சர்வதேச கடல் எல்லேயில் இந்து கடற்கரை பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் ‘இராணி துர்காவதீ ‘ கப்பலுக்கு மறுபடி ஓப்படை செய்யப்பட்டன. இலங்கை கடற்கரை பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் சீஜீ 41 படகுவில் உதவியினால் இன்று 30 காலமை மறுடபடி ஓப்படை செய்யப்பட்டனர்.