சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு தொல்யடைந்து கடற்படை ரக்பி குழு வெற்றி பெற்றது.

கடற்படை ரக்பி குழு மற்றும் சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு இடையே இன்று (02) கொழும்பு சீஆர் மற்றும் எப்சீ மைதாணத்தில் நடைபெற்ற Dialog இடைசமூகம் (எ) பகுதியில் லீக் ரப்பி போட்டியால் முதலாம் பகுதியில் 21க்கு 20 என்ற அடிப்படையால் கடற்படை குழு அங்கே திறமையை வெளிக்காட்டிய ரப்பி கழுவதானது 02முயற்சில் வெற்றி பெற்றது.  01 முன்னேற்ற வெற்றியும் ஒன்றுமாக தவறினால் மூன்றும் பெற்றதோடு சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழுவும் முயற்சி வெற்றி 02 உம் முன்னேற்ற வெற்றி 02 உம் தவறினால் 03 உம் பெற்றுக்கொண்டது.